Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

UWAGA RODZICE!

 Informujemy, że nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 odbędzie się w dniach 01.04. - 15.04.2011!

Wyciąg ze statutu Przedszkola Publicznego Nr 24

§ 10 

 1. Rekrutację dzieci przeprowadza się co roku według następującego harmonogramu:

a) od 01.04. do 15.04. wydawane i przyjmowane są od rodziców ,,Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola",

b) od 15.04. do 30.04. następuje kwalifikacja dzieci do przedszkola na podstawie ,,Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola",

c) około 10.05. wywieszanie imiennych list dzieci przyjętych oraz informacje dla rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń i może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.

3. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dzieci decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

4. Powołana komisja składa się po jednym przedstawicielu z Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

5. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci 6 - letnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

b) dzieci 5 - letnie (w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu),

c) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących (wymagany dokument potwierdzający),

d) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy, bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji (wymagany dokument potwierdzający),

e) dzieci z rodzin zastępczych (wymagany dokument potwierdzający),

f) dzieci, które w ubiegłym roku uczęszczały do naszego przedszkola,

g) dzieci obojga rodziców pracujących (potwierdzenie z zakładu pracy).

6. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest ,,Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola".

7. ,,Karty zgłoszeń dzieci" tworzą ,,Ewidencję dzieci zapisanych do przedszkola" według wzoru opracowanego w placówce.

MISJA PRZEDSZKOLA

 Wszystkie dzieci są dla nas bardzo ważne. Wspierając rodziców w optymistycznym wychowaniu, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im wszechstronny rozwój, który pozwoli naszym wychowankom w przyszłości osiągnąć sukces życiowy.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,