Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Kryteria naboru do kędzierzyńsko-kozielskich przedszkoli publicznych na rok

szkolny 2016/2017.

 

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Pierwszeństwo mają dzieci: 6 letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):

1) Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) - 100 pkt

2) Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt

4) Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr V/31/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015r oraz w Uchwale Nr XXV/200/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 lutego 2016 roku.

1) Kandydat w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, jest czterolatkiem lub pięciolatkiem – 32 pkt.

2) Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnienia, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – 16 pkt.

3) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym – 8 pkt.

4) Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny– 4 pkt.

5) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do przedszkola innego niż przedszkole najbardziej preferowane lub do żłobka na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle – 2 pkt.

6) Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonującychna tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane – 1 pkt.

III. Pozostałe postanowienia

1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.

2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.

3. Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

4. Do oddziałów integracyjnych w Przedszkolach Nr 8, Nr 11 i Nr 21 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.

5. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,